Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Велес пласт ЕООД, ЕИК 202364241, обявява публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ във връзка с договор в изпълнение на проектно предложение BG16RFOP002-2.040-0929-C01 „Модернизиране и повишаване на производствения капацитет на „Велес пласт“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, със следните параметри Доставка на система шредер с контролен шкаф -1 бр.


 

за повече информация може да свалите прикачените документи или да посетите: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/02dcd520-f426-4691-aa8c-0b7d9c3d8521


Документи

Уебсайтът ни използва "бисквитки" за да направи Вашето посещение по-добро.